Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

 

 

Styczeń 2022 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-01-2022 o godz 09:00 w sali nr 1.18. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Wyzwolenia 10b/32 stanowiącej własność dłużnika:
Harendarczyk ( dawniej Giełżecka W DZIALE DRUGIM JAKO UPRAWNIONA UJAWNIONA JEST AGNIESZKA GIEŁŻECKA, ZAŚ Z TREŚCI ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA WYNIKA, ŻE UPRAWNIONA ZMIENIŁA NAZWISKO NA HARENDARCZYK ) Agnieszka
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00013524/3 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 10B/32, znajdującego się w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,22 m 2 . Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Lokal położony na 10 piętrze (XI kondygnacji nadziemnej). Obecnie nie jest zamieszkały.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 159 488,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 119 616,00zł.
Rękojmia wynosi 15 948,80 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 2780/18


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K


Dariusz Graca

 

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii.

W związku z epidemią COVID19 informuje, że na podstawie § 1 pkt 7 i8 Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 r. o nr 60/2020 Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ( pełny tekst na stronie internetowej Sądu. ): 1) informuje osoby biorące udział w posiedzeniu lub rozprawie: – o konieczności zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakresie obowiązującej organizacji pracy Sądu oraz o rozprawach / posiedzeniach które się odbędą; – o możliwości wejścia do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy; – o zakazie trzymania w rękach / odkładania na ławach / posługiwania się , telefonem komórkowym na terenie Sądu / sali rozpraw / posiedzenia; – o obowiązku zasłaniania na terenie budynku Sądu ust i nosa przy pomocy części garderoby / maseczki / przyłbicy, odpowiedniej do tego części garderoby (osoby niezasłaniające ust i nosa nie będą wpuszczane), z obowiązku tego zwolnione są osoby wskazane w określonych przepisach prawa; – o obowiązku zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku Sądu oraz ponownie przed wejściem na salę rozpraw; – o obowiązku zachowywania stosownych odległości określonych przepisami prawa bd innych osób podczas poruszania się po budynku Sądu jak i na sali rozpraw; – o niezwłocznym opuszczeniu budynku Sądu po zakończonej rozprawie, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw / posiedzenia musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z obsługą komórek organizacyjnych; 2) zobowiązuje strony (uczestników postępowania), pełnomocników, obrońców, prokuratorów, biegłych, tłumaczy i świadków do nadsyłania drogą pocztową pism (wniosków) nie później niż na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem’ rozprawy (posiedzenia); 3) zaleca w/w uczestnikom postępowań do wskazywania danych kontaktowych w postaci numerów telefonu.

Z związku z epidemią COVID19 informuje, że na podstawie § 1 pkt 7 i8 Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 r. o nr 60/2020 Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ( pełny tekst na stronie internetowej Sądu. ): 1) informuje osoby biorące udział w posiedzeniu lub rozprawie: – o konieczności zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakresie obowiązującej organizacji pracy Sądu oraz o rozprawach / posiedzeniach które się odbędą; – o możliwości wejścia do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy; – o zakazie trzymania w rękach / odkładania na ławach / posługiwania się , telefonem komórkowym na terenie Sądu / sali rozpraw / posiedzenia; – o obowiązku zasłaniania na terenie budynku Sądu ust i nosa przy pomocy części garderoby / maseczki / przyłbicy, odpowiedniej do tego części garderoby (osoby niezasłaniające ust i nosa nie będą wpuszczane), z obowiązku tego zwolnione są osoby wskazane w określonych przepisach prawa; – o obowiązku zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku Sądu oraz ponownie przed wejściem na salę rozpraw; – o obowiązku zachowywania stosownych odległości określonych przepisami prawa bd innych osób podczas poruszania się po budynku Sądu jak i na sali rozpraw; – o niezwłocznym opuszczeniu budynku Sądu po zakończonej rozprawie, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw / posiedzenia musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z obsługą komórek organizacyjnych; 2) zobowiązuje strony (uczestników postępowania), pełnomocników, obrońców, prokuratorów, biegłych, tłumaczy i świadków do nadsyłania drogą pocztową pism (wniosków) nie później niż na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem’ rozprawy (posiedzenia); 3) zaleca w/w uczestnikom postępowań do wskazywania danych kontaktowych.

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmię uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.