Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

sierpień  2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-08-2019 o godz 10:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 26A/1 stanowiącej własność dłużnika:
Makosz Dariusz
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 26a/1
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00018090/6 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 51 822,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 38 866,50zł. Rękojmia wynosi 5 182,20. Lokal zamieszkały. Opis lokalu POKÓJ – 2, KUCHNIA – 1, PRZEDPOKÓJ – 1, ŁAZIENKA – 1 Kondygnacja 1,0 Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 38,6900 M2. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 3393/16

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

makosz

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.08.2019 r. o godz 10:30 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Siemianowice Śląskie, przy al. Sportowców 1a/1/1 stanowiącej własność dłużnika:
Komarek Krzysztof
41-100 Siemianowice Śląskie, al. Sportowców 1a/1/1
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00006605/3 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95 909,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 71 931,75zł.
Rękojma wynosi 9 590,90

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 2812/18

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komarek

O B W I E S Z C Z E N I E – termin przeniesiony z 12.07.2019 r
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-08-2019 o godz 11:30 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, przy ul. WRÓBLEWSKIEGO 69/118 stanowiącej własność dłużnika:
Stolecka Sabina
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 69/118
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012189/5 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 69/118, znajdującego się w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,30 m 2 . Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Lokal zamieszkały.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84 780,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 63 585,00zł.
Rękojmia wynosi 8 478,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 175/19

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Dariusz Graca

Stolecka zdjęcia

Stolecka 1O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.08.2019 r. o godz 12:15 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokali stanowiących odrębne nieruchomości położonych w Siemianowicach Ślaskich przy ul. Bytomskiej 26/2 oraz ul. Bytomskiej 26/2A stanowiących funkcjonalną całość oznaczonych następującymi numerami KW: KA1I/00015662/6 oraz KA1I/00015663/3 stanowiących własność dłużnika:
REDER MARCELA
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 26/2
posiadającej założone Księgi Wieczyste nr KA1I/00015662/6 oraz KA1I/00015663/3 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

Przedmiotem obwieszczenia są nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne nr 2 i 2A zlokalizowane w budynku wielorodzinnym w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Bytomskiej 26. Przedmiotowe nieruchomości na datę wyceny stanowią fizycznie jeden lokal mieszkalny, który powstał przez połączenie dwóch nieruchomości:
– Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 2, składający się z 4 pokoi, 2 łazienek z wc, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 93,94 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 96/10000 części w nieruchomości wspólnej (oznaczonej w księdze wieczystej KW nr KA1I/00014745/5). Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr KA1I/00015662/6 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
– Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 2A, składający się z 1 pokoju o łącznej powierzchni użytkowej 27,00 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 28/10000 części w nieruchomości wspólnej (oznaczonej w księdze wieczystej KW nr KA1I/00014745/5).Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr KA1I/00015663/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych nie został uregulowany po połączeniu lokali. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 120,94 m2. Program użytkowy całego lokalu to: 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia oraz przedpokój.
Z własnością lokali związany jest łączny udział 124/10000 części w nieruchomości wspólnej. Dla potrzeb licytacji w postępowaniu egzekucyjnym obie nieruchomości należy traktować jako jedną funkcjonalną całość. Lokal będący przedmiotem licytacji jest zamieszkały (zgodnie ze stanem na dzień dokonania opisu i oszacowania).

Nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 169 630,00 zł.
– łączna cena wywołania wynosi: 127 222,50 (trzy czwarte ceny oszacowania)
– łączna wysokość rękojmii wynosi: 16 963 zł.
w tym:
– suma oszacowania nieruchomości oznaczonej KW KA1I/00015662/6 na kwotę: 131 760,00 zł
– suma oszacowania nieruchomości oznaczonej KW KA1I/00015663/3 na kwotę: 37 870,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 4271/18

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

REDER

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.