Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-04-2019 o godz 11:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Trafalczyka 7B/6 stanowiącej własność dłużnika:

Ługowski Mariusz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Trafalczyka 7B/6

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00022795/9 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175 908,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 131 931,00zł. Rękojmia wynosi 17 590,80.
Prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Trafalczyka 7B/6. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,93 m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, komórka, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 14,44 m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 1315/100000*, dla której Sąd prowadzi KW dla części wspólnej KA1I/00006128/5. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KA1I/00022795/9. Prawo własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Panu Mariuszowi Ługowskiemu (udział 1/1).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 1657/18

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
* nieruchomość może podlegać USTAWIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW 1) z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), zwana dalej ustawą – na dzień wyznaczenie licytacji – brak wzmianek w dziale III. Przekształcenie może skutkować, koniecznością wniesienia opłat na podstawie art. 7 i innych w.w. ustawy.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-05-2019 o godz 11:00 w sali nr 1.13. Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 66c/5, znajdującego się w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,00m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkuje pomieszczenie piwnicy. posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00022726/5 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, stanowiącego własność :
Frania Krzysztof
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Potockiego 10

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 171 662,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 128 746,50zł.
Rękojmia wynosi 17 166,20 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 3533/17

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10.05.2019 r o godz. 11:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Modrzewiowej  14 usadowionego na działce i współwłasność drogi dojazdowej do budynku, dla której są prowadzone Księgi Wieczyste nr KA1I/00021387/9 ( 1/1 udziału – budynek + działka ) oraz KA1I/00020030/5 ( 1/8 udziału – droga ) w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich stanowiących własność tych samych dłużników tj.
stanowiącej własność dłużników:

Kawa Iwona
Kawa Tomasz

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:691 555,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 461 036,67 zł.
Rękojmia wynosi 69 155,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 668/18

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

Pouczenie:
Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3 kpc). Skargę wnosi się do Sądu właściwego za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl.) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767§4 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy.
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).

(Sporządził: DG )

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-05-2019 o godz 11:40 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Kościuszki 1/1 stanowiącej własność dłużnika: Łopatowski Samuel repr. przez Łopatowska Aneta, Łopatowski Maksymilian 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Września 7/2 zastępowany przez: Mizera-Świderska Barbara posiadającej. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,17 m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta zgodnie z zaświadczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej “Michał” w Siemianowicach Śląskich z dnia 27-03-2017r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 82 321,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 61 740,75zł.
Rękojma wynosi 8 232,10 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 51/17

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

Pouczenie:
Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3 kpc). Skargę wnosi się do Sądu właściwego za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl.) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767§4 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy.
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).

(Sporządził: DG )

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.