Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

LIPIEC 2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-07-2020 o godz 10:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, przy ul. WIEJSKA 17 stanowiącej własność dłużnika: Molka Danuta posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00000286/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Przedmiotem licytacji są 2/4 udziału w prawie własności nieruchomości, gruntowej, zabudowanej budyniem mieszkalnym przysługujące DANUTA MOLKA jako dłużnikowi egzekwowanemu. Prawo własności obejmuje: 1) grunt, o powierzchni łącznej wynoszącej 0,0290 ha ( tj. 290,0 m2), składający się z działki o nr ewidencyjnych 16; 2) budynek mieszkalny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 142,54 m2 posadowiony na wskazanym gruncie i trwale z nim związany wraz z budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie Siemianowice Śląskie, w miejscowości Siemianowice Śląskie. Adres : Siemianowice Śląskie, obrębie 0045 , przy ul. Wiejskiej 17. Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KAll/00000286/8. Właścicielem wskazanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej, jest osoba fizyczna: Danuta Molka i Małgorzata Seget – wielkość udziału w prawie – po 2/4. Zakres wyceny obejmuje prawo własności wskazanej nieruchomości. Nr działki: 16 Powierzchnia działki: 0,0290 ha (tj. 290 m2). Budynek zamieszkały.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 420,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 46 815,00zł. Rękojmia wynosi 6 242,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 541/17


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K


Dariusz Graca

 

 

Molka – operat

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.