Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31-01-2020 o godz 10:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 4/27 stanowiącej własność ubezwłasnowolnionego dłużnika: Lech Grzegorz zastępowany przez: Szczygieł Alinę posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016688/1 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 158 260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 118 695,00zł. Rękojmia wynosi 15 826,00 zł. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z  WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 42,78 m2. Z  własnością lokalu związany jest udział 4464/805010 części w nieruchomości wspólnej (oznaczonej w  księdze wieczystej KW nr KA1I/00014062/3. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr KA1I/00016688/1 ( lokalowa ) prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 4501/17

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Dariusz Graca

Operat

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31-01-2020 o godz 11:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, przy ul. KOŚCIUSZKI 10/38
(lokal mieszkalny, położony na III kondygnacji (2 piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego; lokal o powierzchni użytkowej – mieszkalnej – wynoszącej 37,00 m2); lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC; do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne (3,12m²)) stanowiącej własność dłużnika:
Kotlarz Adam i Zofia
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kościuszki 10/38
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016777/2 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97 273,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 72 954,75zł.
Rękojma wynosi 9 727,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 5112/18

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat Kościuszki

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.