Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

 

STYCZEŃ 2020

UWAGA :

LICYTACJA MIESZKANIA przy ul. KOŚCIUSZKI 10/38 w Siemianowicach Śląskich KA1I/00016777/2  na godzinę 11.00. w dniu  31.01.2020 r   odwołana. Osoby, które wpłaciły rękojmi są proszone o podanie w formie pisemnej numeru rachunku, celem zwrotu rękojmi.

 

Licytacja na godzinę 10.00. 31.1.2020 r aktualna.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31-01-2020 o godz 10:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 4/27 stanowiącej własność ubezwłasnowolnionego dłużnika: Lech Grzegorz zastępowany przez: Szczygieł Alinę posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016688/1 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 158 260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 118 695,00zł. Rękojmia wynosi 15 826,00 zł. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z  WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 42,78 m2. Z  własnością lokalu związany jest udział 4464/805010 części w nieruchomości wspólnej (oznaczonej w  księdze wieczystej KW nr KA1I/00014062/3. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr KA1I/00016688/1 ( lokalowa ) prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 4501/17

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

Dariusz Graca

Operat

 

                                                            MARZEC 2020

                                                   O  B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-03-2020 o godz 09:45 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. 1 Maja 20/4 stanowiącej własność dłużnika: Wójcik Krzysztof 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 20/4 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00007710/9 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 118,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 94 588,50zł. Rękojmia wynosi 12 611,80 zł. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny, położony na II kondygnacji (1 piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego; lokal o powierzchni użytkowej – mieszkalnej – wynoszącej 47,79 m2); lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC; do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne (5,36m2); udział w nieruchomości wspólnej, związany z prawem własności wskazanej nieruchomości lokalowej, którego wielkość wynosi 275/10000- nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal zamieszkały. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 2033/19

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

OPERAT

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-03-2020 o godz 09:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Władysława Jagiełły 25b/26 stanowiącej własność dłużnika: Sommer Sabina posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00023939/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 275 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 206 325,00zł. Rękojmia wynosi 27 510,00 zł. Lokal zamieszkały. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,53 m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 4 pokoje, kuchnia, łazienka oddzielna od WC, WC, przedpokój. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 2546/19

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

Operat

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.