Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

 

Operaty zaszyfrowywane hasło do uzyskania na mailu :

info@komornik.siemianowice-slaskie.com.pl 

 

( prosimy o wskazanie imienia, nazwiska, adresu, telefonu oraz nieruchomości, której operat chce licytant przeglądnąć ) 

 

Pouczenia :
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl.) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy.
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).

Z związku z epidemią COVID19 informuje, że na podstawie § 1 pkt 7 i8 Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 r. o nr 60/2020 Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ( pełny tekst na stronie internetowej Sądu. ): 1) informuje osoby biorące udział w posiedzeniu lub rozprawie: – o konieczności zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakresie obowiązującej organizacji pracy Sądu oraz o rozprawach / posiedzeniach które się odbędą; – o możliwości wejścia do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy; – o zakazie trzymania w rękach / odkładania na ławach / posługiwania się , telefonem komórkowym na terenie Sądu / sali rozpraw / posiedzenia; – o obowiązku zasłaniania na terenie budynku Sądu ust i nosa przy pomocy części garderoby / maseczki / przyłbicy, odpowiedniej do tego części garderoby (osoby niezasłaniające ust i nosa nie będą wpuszczane), z obowiązku tego zwolnione są osoby wskazane w określonych przepisach prawa; – o obowiązku zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku Sądu oraz ponownie przed wejściem na salę rozpraw; – o obowiązku zachowywania stosownych odległości określonych przepisami prawa bd innych osób podczas poruszania się po budynku Sądu jak i na sali rozpraw; – o niezwłocznym opuszczeniu budynku Sądu po zakończonej rozprawie, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw / posiedzenia musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z obsługą komórek organizacyjnych; 2) zobowiązuje strony (uczestników postępowania), pełnomocników, obrońców, prokuratorów, biegłych, tłumaczy i świadków do nadsyłania drogą pocztową pism (wniosków) nie później niż na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem’ rozprawy (posiedzenia); 3) zaleca w/w uczestnikom postępowań do wskazywania danych kontaktowych w postaci numerów telefonu.

 

wrzesień 2020 r 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29-09-2020 o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, przy ul. WIEJSKA 17 stanowiącej własność dłużnika: Molka Danuta posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00000286/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Przedmiotem licytacji są 2/4 udziału w prawie własności nieruchomości, gruntowej, zabudowanej budyniem mieszkalnym przysługujące DANUTA MOLKA jako dłużnikowi egzekwowanemu. Prawo własności obejmuje: 1) grunt, o powierzchni łącznej wynoszącej 0,0290 ha ( tj. 290,0 m2), składający się z działki o nr ewidencyjnych 16; 2) budynek mieszkalny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 142,54 m2 posadowiony na wskazanym gruncie i trwale z nim związany wraz z budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie Siemianowice Śląskie, w miejscowości Siemianowice Śląskie. Adres : Siemianowice Śląskie, obrębie 0045 , przy ul. Wiejskiej 17. Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KAll/00000286/8. Właścicielem wskazanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej, jest osoba fizyczna: Danuta Molka ( dłużnik egzekwowany ) i Małgorzata Seget ( współwłaściciel ) – wielkość udziału w prawie – po 2/4. Zakres wyceny obejmuje prawo własności wskazanej nieruchomości. Nr działki: 16 Powierzchnia działki: 0,0290 ha (tj. 290 m2). Budynek zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 420,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 41 613,33 zł. Rękojmia wynosi 6 242,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 541/17

Operat szacunkowy zaszyfrowany ( hasło dostępne po przeprowadzeniu procedury – tel. 798 520 720

Wiejska_operat

 

listopad 2020 r

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.11.2020 o godz 13:30 w sali nr 1.18. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 8/2 stanowiącej własność dłużnika: Sommer Dominika, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Jagiełły 25b/26
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00022961/4 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie przy udziale w rozumieniu art. 930 k.p.c. Sabiny Sommer ( nabywca uczestniczący w charakterze dłużnika ).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122 043,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 91 532,25zł. Rękojma wynosi 12 204,30
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,37m2 składa się z : 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Lokal położony jest w dzielnicy Bytków miasta Siemianowice Śląskie (na terenie Osiedla Młodych).
Lokal zamieszkały. Przedmiot najmu 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445 z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 182/17

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sommer

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.11.2020 o godz 09:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. 1 Maja 20/4 stanowiącej własność dłużnika: Wójcik Krzysztof, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 20/4
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00007710/9 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 118,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 94 588,50zł. Rękojma wynosi 12 611,80. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny, położony na II kondygnacji (1 piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego; lokal o powierzchni użytkowej – mieszkalnej – wynoszącej 47,79 m2); lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC; do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne (5,36m2); udział w nieruchomości wspólnej, związany z prawem własności wskazanej nieruchomości lokalowej, którego wielkość wynosi 275/10000- nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal zamieszkały.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii
rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 2033/19

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

Operat szacunkowy zaszyfrowany ( hasło dostępne po przeprowadzeniu procedury – tel. 798 520 720 ) : 

Operat_1_Maja_20

 

Styczeń 2021 r

 

UWAGA Z DNIEM 15-11-2018 ZMIANA RACHUNKU ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1243 1000 0090 3167 8445
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl.
Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl.
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Józefa Bema 19/-
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 4467/19, Gkm 203/19, Km 1837/19,
Km 801/20, Km 3410/20, Km 3411/20, Km 3510/20, Km 3511/20,
Km 3512/20
ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1243 1000 0090 3167 8445
tel. 327502030, www.komornikgraca.pl, mail : info@komornik.siemianowice-slaskie.com.pl
Siemianowice Śląskie, dnia 24.11.2020 r.
*3020112400684*
www.komornik.siemianowice-slaskie.com.pl
|
|


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza nr I w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.01.2021 o godz 09:00 w sali nr 1.13. ( numer sali może ulec zmianie w dniu licytacji, należy sprawdzić wokandy ) Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Sobieskiego 27/6 stanowiącej własność dłużnika:
GONIWIECHA ANNA
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. JAGIELLOŃSKA 4/7
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016093/3 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.

Prawo własności wskazanej nieruchomości lokalowej obejmuje lokal mieszkalny o powierzchni wynoszącej 89,17 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju .Z własnością lokalu związany jest udział 559/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr KA11/00000210/5. Na dzień oszacowania lokal nie był zamieszkiwany.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184 370,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 138 277,50zł.
Rękojmia wynosi 18 437,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 89105012431000009031678445

z dopiskiem “rękojmia sygn. akt Km 4467/19


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K


Dariusz Graca

Operat  ( hasło po przesłaniu mejla )

Sobieskiego

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. 

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.