Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-10-2018 o godz 11:15 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Pocztowa 13/6 stanowiącej własność częściowo ubezwłasnowolnionego dłużnika :

Kubica Józef
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Pocztowa 13/6

zastępowany przez kuratora Panią Pietrzak Renata

Nieruchomość posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012211/9 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 798,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 72 598,50 zł. Rękojmia wynosi 9 679,80 zł. Mieszkanie jest mieszkaniem zamieszkałym. Lokal składa się POKÓJ – 1, KUCHNIA – 1, ŁAZIENKA – 1, PRZEDPOKÓJ – 1 o pow. 38,00 M2

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 4360/11

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OPERAT Siemianowice, Pocztowa 13_6

 

 

 

 

OPISY I  OSZACOWANIA

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:
Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 22 reprezentowany przez: Łatanik Paweł 40-083 Katowice, ul. Zabrska 11/2
Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w upadłości (sygn. wierz: Lp.dz.44/09/2017)
41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 53 reprezentowany przez: SKOK „Skarbiec” Radca Prawny Rafał Matuszewski 41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 53
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Budryka 6/107
stanowiącej własność dłużnika:
Grabiński Leon
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. UL. WITOLDA BUDRYKA 6/107
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr KA1I/00016382/6.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 10-07-2018 o godz 09:00 . – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

JANOS MARCIN (sygn. wierz: 17809)
41-103 Siemianowice Śląskie, pl. Bohaterów Września 2
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
2/7 udziału w LOKAL MIESZKALNYM
położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE przy ul. BUDRYKA 6/95
stanowiącej własność dłużnika:
Wolski Marcin
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Stawowa 3a/16
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr KA1I/00013251/8

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 31-07-2018 o godz 09:00 . – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

 

 

 

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. MOŻNA DOKONAĆ WPŁATY RĘKOJMI  W  ODDZIAŁACH GETIN NOBLE BANKU ( https://www.getinbank.pl/oddzialy#placowki )

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.