Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-10-2018 o godz 09:00 w sali nr 1.13. Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: 2/7 udziału w LOKALU MIESZKALNYM położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, przy ul. BUDRYKA 6/95 stanowiącej własność dłużnika: Wolski Marcin 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 6/95 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00013251/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 23 658,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 17 743,50zł. Rękojmia wynosi 2 365,80 zł. Przedmiotem licytacji jest udział 2/7 w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budryka 6/95. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,36 m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 1 pokój z aneksem kuchennym, 2 pokój, łazienka z WC, przedpokój. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 41/10000. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach. Lokal zamieszkały. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 4388/17

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budryka 2_7 udziałów ( biegły skorygował ceny do pełnych złotych – w aktach sprawy korekta – opisu i oszacowanie uwzględnia korektę )

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-10-2018 o godz 09:30 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościuszki 17/15, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,43m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 1 pokój, kuchnia i łazienka z WC. Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkuje pomieszczenie piwnicy.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje osobie fizycznej Pani Lianie Mügge. Lokal zamieszkały.
Własność :
Mügge Liana Maria
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kościuszki 17/15
posiadającej założony zbiór dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 63 811,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 47 858,25zł. Rękojmia wynosi 6 381,10 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 2414/17

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat Kościuszki

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-10-2018 o godz 10:00 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Budryka 6/107 stanowiącej własność dłużnika: Grabiński Leon 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. UL. WITOLDA BUDRYKA 6/107 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016382/6 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93 200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 69 900,00zł. Rękojmia wynosi 9 320,00 zł. Lokal zamieszkały. POKÓJ – 1, KUCHNIA – 1, PRZEDPOKÓJ – 1, ŁAZIENKA – 1 pow. 33,0600 M2. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 664/18

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat Budryka

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-10-2018 o godz 11:15 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Pocztowa 13/6 stanowiącej własność częściowo ubezwłasnowolnionego dłużnika :

Kubica Józef
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Pocztowa 13/6

zastępowany przez kuratora Panią Pietrzak Renata

Nieruchomość posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012211/9 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 798,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 72 598,50 zł. Rękojmia wynosi 9 679,80 zł. Mieszkanie jest mieszkaniem zamieszkałym. Lokal składa się POKÓJ – 1, KUCHNIA – 1, ŁAZIENKA – 1, PRZEDPOKÓJ – 1 o pow. 38,00 M2

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 4360/11

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OPERAT Siemianowice, Pocztowa 13_6

 

 

 

 

OPISY I  OSZACOWANIA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:
Klyta Mirosław
41-936 Bytom, ul. Planeta 52 reprezentowany przez: Kancelaria Prawna Radca Prawny Aleksander Brzostowiecki 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 13
POLCOPPER Sp. z o.o.
64-030 Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16 reprezentowany przez: Mariola Świtalska 64-130 Rydzyna, ul. Polna 7
Firma ANA M. Żmuda Sp. z o.o.
40-668 Katowice, ul. Siekierskiego 5 reprezentowany przez: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Marcin Musiał 41-500 Chorzów, ul. Sobieskiego 24/4
Dobrzyński Michał
42-200 Częstochowa, ul. Hallera 6D reprezentowany przez: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Janik 42-217 Częstochowa, ul. Jasnogórska 59/5
Głogowski Sławomir, Głogowska Grażyna
44-113 Gliwice, ul. 22 lipca 10/4 reprezentowany przez: Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Noga 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 15
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
lokal mieszkalny
położonej w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI 66c/5
stanowiącej własność dłużnika:
Frania Krzysztof
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Potockiego 10
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr KA1I/00022726/5
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-09-2018 o godz. 09:00 – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Ostaszewska Dominika
01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 5/30 reprezentowany przez: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Jaworek 02-313 Warszawa, ul. Sękocińska 18/6
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Trafalczyka 7B/6
stanowiącej własnosć dłużnika:
Ługowski Mariusz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Trafalczyka 7B/6
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr KA1I/00022795/9
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 29-08-2018 o godz 09:00 . – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

 

 

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. MOŻNA DOKONAĆ WPŁATY RĘKOJMI  W  ODDZIAŁACH GETIN NOBLE BANKU ( https://www.getinbank.pl/oddzialy#placowki )

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.