Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

MAJ 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-05-2018 o godz 09:00 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Pocztowa 13/6 stanowiącej własność dłużnika: Kubica Józef 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Pocztowa 13/6 zastępowany przez: Pietrzak Renata posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00012211/9 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 798,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 72 598,50zł. Rękojmia wynosi 9 679,80 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii rachunek bankowy kancelarii : rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453  dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 4360/11

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

OPERAT Siemianowice, Pocztowa 13_6

OPISY I  OSZACOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl.
Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl.
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Józefa Bema 19/-
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 668/18
56 1560 1108 0000 9350 0006 7453 Getin Noble Bank SA I O. w Katowicach
tel. 327502030 lub 797129446 www.komornikgraca.pl
Siemianowice Śląskie, dnia 19-04-2018 r.
*2018041900853*
www.komornik.siemianowice-slaskie.com.pl
|
|

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Deutsche Bank Polska S.A. (sygn. wierz: KMP\1305994)
02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 179 reprezentowany przez: Adwokat Michał Lech Deutsche Bank Polska S.A. 02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 179
p-ko :
1.Kawa Iwona adres:41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Modrzewiowa 14
2.Kawa Tomasz adres:41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Modrzewiowa 14
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
– położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Modrzewiowa 14 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00021387/9 w WKW Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
– 1/8 udziału w nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskie, ul. Modrzewiowa nr księgi wieczystej: KA1I/00020030/5 w WKW Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Zarządzić połączenie toczących się egzekucji co do nieruchomości – położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Modrzewiowa 14 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00021387/9 w WKW Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, 1/8 udziału w nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskie, ul. Modrzewiowa nr księgi wieczystej: KA1I/00020030/5 w WKW Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, stanowiących własność tych samych dłużników, wpisanych do oddzielnych ksiąg wieczystych ponieważ nieruchomości te stanowią całość gospodarczą tj. budynek mieszkalny na usadowionej działce i współwłasność drogi dojazdowej do budynku.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 24-05-2018 o godz 08:45 . – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

Sprawa KM 668_18_obwieszczenie

 

 

 

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. MOŻNA DOKONAĆ WPŁATY RĘKOJMI  W  ODDZIAŁACH GETIN NOBLE BANKU ( https://www.getinbank.pl/oddzialy#placowki )

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.