Licytacje nieruchomości

Obwieszczenia o licytacjach – nieruchomości

luty 2018 

 

PIERWSZA LICYTACJA

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21-02-2018 o godz 12:00 w sali nr 1.13. Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Niepodległości 63a/18 stanowiącej własność dłużnika: Chrobot Jacek 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 63a/18 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00021470/8 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69 152,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 51 864,00zł. Rękojmia wynosi 6 915,20 zł.Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 26,53 m2. Lokal mieszkalny położony przy ul. Niepodległości 63a/18, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 6-kondygnacyjnym ( budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnację podziemną zajęta pod piwnice), położony jest na 4 piętrze ( V kondygnacji ) budynku mieszkalnego. Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.  Lokal położony jest w południowej części dzielnicy Bytków miasta Siemianowice Śląskie w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta.

_Operat Siemianowice Śl. Niepodległości 63a.18

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21-02-2018 o godz. 12:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.18. odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Sobieskiego 27/6 stanowiącej własność dłużnika GONIWIECHA ANNA 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. SOBIESKIEGO 27/6 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00016093/3 w Sądzie Rejonowym w Siemianowice Śląskie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:197 884,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 131 922,67 zł. Rękojmia wynosi 19 788,40 zł. Lokal mieszkalny położony przy ul. Sobieskiego 27/6, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym – budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną zajętą pod piwnice. Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,17m2 składa się z: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, kotłownia Jeden pokój jest przechodni. Mieszkanie posiada balkon. Piwnica nie jest pomieszczeniem przynależnym, użytkowana przez właścicieli lokali. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453 z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 9486/15 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Goniwiecha operat

 

MARZEC 2018

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08-03-2018 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bytomska 10/4 stanowiącej własność dłużnika:
Zabawa-Falkus Monika
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 10/4
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00009769/1 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:104 621,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 69 747,33 zł.
Rękojmia wynosi 10 462,10 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,70 m2. Lokal mieszkalny położony przy ul. Bytomska 10/4, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym ( budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną zajęta pod piwnice), położony jest na 1 piętrze ( II kondygnacji ) budynku mieszkalnego. Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 2241/17

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

operat2241

Pouczenie:
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl.) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).

 

 

 

 

 

 

Zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-03-2018 o godz 13:30 w sali nr 1.13 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bytomska 36/3 stanowiącej własność dłużnika: Kazek Paweł i Maria 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 36/3 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00008066/6 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 237,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 87 177,75zł. Rękojmia wynosi 11 623,70 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,30m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 3384/09

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat_Bytomska_36_3

 

Zawiadamiam na podstawie art.  953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 930 k.p.c., że w dniu 28-03-2018 o godz 14:00 w sali nr 1.18. Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Jana III Sobieskiego 22/14 w sprawie p-ko dłużnikowi : Polok Mariusz ( poprzedni właściciel – dłużnik egzekwowany ) 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sobieskiego 22/14 przy udziale MAŁGORZATY MARII POLOK ( obecny właściciel – ma zastosowanie art. 930 k.p.c. ) posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1I/00010490/4 w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 505 207,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 378 905,25zł. Rękojmia wynosi 50 520,70 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

rachunek bankowy kancelarii : 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453

z dopiskiem „rękojmia sygn. akt Km 2943/16

Uprasza się o uiszczanie rękojmi na 2 dni przed licytacją z nieruchomości z uwzględnieniem przez wpłacających dni wolnych od pracy i świąt.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, oprat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

OPISY I OSZACOWANIA 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (sygn. wierz: SSM/LM/40/15)
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 reprezentowany przez: Kancelaria Adwokacka „Consensus” Adwokat Jolanta Wrońska-Salamon 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Orzeszkowej 2E/2
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Andersa 6a/2
stanowiącej własnosć dłużnika:
Być Bogdan
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Andersa 6A/2
mającą założony ZBIÓR DOKUMENTÓW w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w  dniu 26.02.2018 r o godz 10:00 – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

MARZEC 2018 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca, Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Hipogotówka Sp. z o.o.
40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6/207
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Siemianowice Śląskie przy ul. Budryka 6/19
stanowiącej własnosć dłużnika:
Rudnicka Antonina
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 6/19
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr KA1I/00022084/2
Protokół z oględzin i opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 13-03-2018 o godz 09:00 . – w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Dariusz Graca

 

 

KASA KOMORNIKA CZYNNA OD 10.00. DO 12.00, W CZWARTKI OD 10.00. DO 16.00, W PIĄTKI NIECZYNNA. RĘKOJMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  POZA GODZINAMI PRACY KASY. MOŻNA DOKONAĆ WPŁATY RĘKOJMI  W  ODDZIAŁACH GETIN NOBLE BANKU ( https://www.getinbank.pl/oddzialy#placowki )

PONADTO PROSZĘ WRAZ Z UISZCZONĄ RĘKOJMIĘ O PISEMNE WSKAZYWANIE RACHUNKU DO ZWROTU RĘKOJMI. BRAK TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKUTKOWAĆ BĘDZIE WEZWANIEM LICYTANTA PRZEZ  KOMORNIKA O PISEMNE POTWIERDZENIE RACHUNKU DO ZWROTÓW, CO SPOWODUJE PRZEDŁUŻENIE W ZWROCIE RĘKOJMI – DRUK DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Osoby wpłacające rękojmie uprasza się o stawienie się w terminie licytacji wraz z wypełnionym poniższym oświadczeniem pouczenie dla nabywcy nieruchomości + oświadczenie o zwrotu rękojmiPoradnik – zakup nieruchomości u komornika.